你的分享就是我们的动力 ---﹥

诗经卫风·氓“匪来贸丝”和“匪我愆期”中的“匪”读音相同么?念第一声还是第四声?

2019-06-17

题目:

诗经卫风·氓“匪来贸丝”和“匪我愆期”中的“匪”读音相同么?念第一声还是第四声?

解答:

你好,都是第三声.
全文注音版如下:
méng zhī chī chī ,bào bù mào sī .fěi lái mào sī ,lái jí
氓 之 蚩 蚩 ,抱 布 贸 丝 .匪 来 贸 丝 ,来 即
wǒ móu .sòng zǐ shè qí ,zhì yú dùn qiū .fěi wǒ qiān qī
我 谋 . 送 子 涉 淇 ,至 于 顿 丘 .匪 我 愆 期
,zǐ wú liáng méi .jiāng yǔ wù nù ,qiū yǐ wéi qī . chéng
,子 无 良 媒 . 将 予 无 怒 ,秋 以 为 期 . 乘 
bǐ guǐ yuán ,yǐ wàng fù guān .bú jiàn fù guān ,qì tì lián
彼 垝 垣 ,以 望 复 关 .不 见 复 关 ,泣 涕 涟 
lián .jì jiàn fù guān ,zǎi xiào zǎi yán .ěr bǔ ěr shì
涟 .既 见 复 关 ,载 笑 载 言 .尔 卜 尔 筮 
,tǐ wú jiù yán .yǐ ěr chē lái ,yǐ wǒ huì qiān . sāng
,体 无 咎 言 .以 尔 车 来 ,以 我 贿 迁 . 桑 
zhī wèi luò ,qí yè wò ruò .yú jiē jiū xī ,wú shí sāng shèn
之 未 落 ,其 叶 沃 若 .于 嗟 鸠 兮 ,无 食 桑 葚 
.yú jiē nǚ xī ,wú yǔ shì dān .shì zhī dān xī ,yóu kě
.于 嗟 女 兮 ,无 与 士 耽 .士 之 耽 兮 ,犹 可
shuō yě .nǚ zhī dān xī ,bù kě shuō yě . sāng zhī luò
说 也 .女 之 耽 兮 ,不 可 说 也 . 桑 之 落 
yǐ ,qí huáng ér yǔn .zì wǒ cú ěr ,sān suì shí pín .qí
矣 ,其 黄 而 陨 .自 我 徂 尔 ,三 岁 食 贫 .淇
shuǐ shāng shāng ,jiàn chē wéi cháng .nǚ yě bù shuǎng
水 汤 汤 , 渐 车 帷 裳 .女 也 不 爽 
,shì èr qí xíng .shì yě wǎng jí ,èr sān qí dé . sān suì
,士 贰 其 行 .士 也 罔 极 ,二 三 其 德 . 三 岁 
wéi fù ,mǐ shì láo yǐ ,sù xīng yè mèi ,mǐ yǒu cháo yǐ .
为 妇 ,靡 室 劳 矣 ,夙 兴 夜 寐 ,靡 有 朝 矣 .
yán jì suì yǐ ,zhì yú bào yǐ .xiōng dì bù zhī ,xī qí xiào
言 既 遂 矣 ,至 于 暴 矣 . 兄 弟 不 知 ,咥 其 笑 
yǐ .jìng yán sī zhī ,gōng zì dào yǐ . jí ěr xié lǎo ,
矣 . 静 言 思 之 , 躬 自 悼 矣 . 及 尔 偕 老 ,
lǎo shǐ wǒ yuàn .qí zé yǒu àn ,xí zé yǒu bàn .zǒng jiǎo
老 使 我 怨 .淇 则 有 岸 ,隰 则 有 伴 . 总 角 
zhī yàn ,yán xiào yàn yàn .xìn shì dàn dàn ,bù sī qí fǎn
之 宴 ,言 笑 晏 晏 .信 誓 旦 旦 ,不 思 其 反 
.fǎn shì bù sī ,yì yǐ yān zāi .
.反 是 不 思 ,亦 已 焉 哉 .